Spolky

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči, kteří v rpříštím roce oslaví 125 let od svého založení, mají dnes 67 členů 
(z toho je 52 aktivních a 15 přispívajících) a pracují ve třech družstvech 
(muži, ženy a žáci). Kromě pomoci profesionálním jednotkám se místní 
dobrovolní hasiči starají o požární techniku. Mladí členové SDH se každoročně 
na Den Země zúčastňují s dětmi z MŠ úklidu odpadků v obci a jejím okolí. 
V soutěžním roce 2016 se muži a ženy zúčastnili převážně okrskových a exhibičních 
soutěží, kde dosahovali průmerných výsledků. Chloubou SDH je hlavně mládež. 
Ve hře Plamen 2016 se starší žáci i mladší žáci umístili na krásném 6. místě. 
V probíhajícím ročníku 2017, se prozatím, drží st. žáci na 4. a ml. žáci na 7. místě. 
Krásným úspěchem roku 2014 a 2015 bylo také ocenění titulem Zasloužilí hasič pro
dlouholaté členy SDH Ladislava Zítka a Václava Klugera, toho bohužel in memoriam.

Logo SDH

TJ Sokol Branice, z. s.

Druhou aktivní organizací je zde TJ Sokol. Byl založen v roce 1950 a tehdy měl oddíly: 
lední hokej, košíkovou, stolní tenis, kopanou a odbíjenou. S vybudováním vlastního hřiště 
se začalo v roce 1952, kompletní dokončení tribun, šaten a celého sportovního areálu bylo 
završeno v roce 1982. Branický Sokol však není jen kopaná! Jednota měla i aktivní oddíl 
základní tělesné výchovy. Prostě v Branicích se cvičilo a mnozí na to rádi vzpomínají. 
Cvičenky Sokola vystupovaly na všech spartakiádách i na strahovském stadionu. 

Fotbalový TJ Sokol se v roce 2004 spojil s fotbalovým klubem FC ZVVZ Milevsko.
Touto fúzí vznikl klub FC ZVVZ, kde převážnou část "B" týmu tvořili hráči Sokola.
Těch, bohužel, postupem času ubývalo a dnes je klub opět přejmenován na FC ZVVZ MIlevsko
a na branickém Sokole je nezávislý. V nynější době spojili místní fotbalisté své síly s nedalekými 
Bernarticemi a jsou členy jejich oddílu kopané a své zápasy hrají v Branickém sportovním areálu.

Po reorganizaci v roce 2017 není v Sokole žádný aktivní sportovní celek, ale počet
členů této organiace je 48. Hlavní náplní je v současnosti údržba a provoz sport. areálu,
který využívají nejen domácí.
Spolky

Sousedé 95  

Sousedé je vlastně soubor občanů, který zde vznikl v roce 1995 a sdružuje zájemce z Branic, Stehlovic, 
Rukávče, Křižanova, Veselíčka a Okrouhlé. Pravidelně pořádají sousedské bály. Jako památku na 
bývalého „kolegu“ Járu Strnada pořádají rovněž setkání heligonkářů. Tam se rok od roku setkává stále 
větší množství účinkujících.


Sdružení Vejrovské zemanství 
Vejrovské zemanství je skupina občanů z Branic a okolí, která organizuje nápadité akce, které 
propagují historii obce, železniční dráhy, archeologii ostrovní tvrze. Spolek zřídil malé muzeum 
nazvané Prohledárium, umístěné v bývalém kině kulturního domu. Najdeme zde výstavku 
tématických lidových řemesel, náčiní a nástrojů i výstavu kresleného humoru regionálních kreslířů. 
V okolí Branic dokonce vytyčili i naučnou stezku. Pořádají rovněž novoroční pochod, pivobraní, 
drakiádu i dětský den. 
Erb Vejrovského zemanství

Myslivecký spolek Bor 
Sdružení bylo založeno v roce 1993, výměra jejich honitby je 1656 ha. V současné době evidují 
38 členů. Předsedou je Miroslav Řežábek. Jejich hlavní náplní je péče o zvěř (o tu pečuje 
zejména v zimních měsících). V průběhu celého roku budují různá myslivecká zařzení (např.: zásypy, 
jesle, kazatelny) a pečují o bažantnici. Pro své potřeby si dokonce vybudovali mysliveckou chatu. 
MS Bor se také podílí na pořádání Sousedského plesu, pro děti z místní školky připravují různé 
naučné akce.  Každoročně se též účastní každoroční přehlídky trofejí v Latinské škole v Milevsku. 
V Milevsku také pomáhají s přípravou Dne Svatého Huberta a Memoriál Luďka Hejného o pohár
Premonstrátského kláštera.

Znak MS Bor

Darovna, z. s.
Spolek vznikl koncem roku 2017, kdy ho založila M. Kliková. V podstatě se jedná o
neziskovou organizaci s charitativní činností, která využívá shromažďování pro někoho
již nepotřebných věcí a jejich dalšího smysluplného využití (v Evropě známe jako Charity shops).
Její územní působnost je lokální, týká se zejména ORP Milevsko. Hlavním záměrem je
poskytování pomoci lidem, zejména dětem v sociálně nepříznivé situaci a se zdravotním postžením, 
formou finančního daru, získaného prodejem darovaných věcí, a to na konkrétní věc (např.:
speciální boty, pomůcky, příspěvky na lázně a rehabilitační pobyty, apod.).
Logo Darovna

Turner Protocycles Team
Účelem spolku, založeného roku 2017 V. Kučerou, je organizovat sportovní činnost v rámci 
zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni vhodné podmínky.

Český svaz včelařů 
Český svaz včelařů ZO Branice má dlouholetou historii. Původní včelařská organizace vznikla 
v roce 1917 ve Veselíčku, po jejím zániku v roce 1975 byla založena ZO v Branicích. 
Dnes má tato organizace 19 řádných členů a 2 nečleny s 275 včelstvy. Jejím předsedou je 
Ladislav Kodad ze sousedních Stehlovic.

Logo ČSV