Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2004,

o systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen o systému nakládání s komunálním odpadem)

Zastupitelstvo obce Branice se na svém zasedání dne 18.prosince 2007 usnesením č. 71 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,o systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen o systému nakládání s komunálním odpadem), se mění takto:

Článek 7. v bodě 1 a v odstavci 2 ve znění :

"Každý je povinen takové materiály skladovat doma tak, aby nemohly být odcizeny a nezhoršovaly životní prostředí. Obecní úřad po rozhodnutí zastupitelstva obce zajistí jednou za 3 měsíce sběrný den, na který občany včas prostřednictvím místního rozhlasu upozorní.

Ceny za uložení nebezpečných odpadů:

televizory 1ks/120,- Kč, přičemž občan zaplatí 60,- Kč

zářivky 1ks/ 10,- Kč, přičemž občan zaplatí 5,- Kč

autobaterie 1ks/ 10,- Kč, přičemž občan zaplatí 5,- Kč

ledničky 1ks/ 50,- Kč, přičemž občan zaplatí 25,- Kč

Polovinu ceny vždy platí občan sám a polovinu za něj platí obecní úřad. " se vypouští.

Článek 2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2 . ledna 2008.

 

….................................                                     …...................................

   Ing. Vilém Fink                                                Stanislav Češka

   místostarosta                                                        starosta

 


Obecně závazná vyhláška č.2/2004

 

Zastupitelstvo obce Branice vydává dne 3.června 2004 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o obcích ) tuto obecně závaznou vyhlášku o systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen o systému nakládání s komunálním odpadem)

Článek 1.

Předmět a závaznost vyhlášky:

Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálního odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Branice (dále jen „obec“).

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, které se na území obce zdržují (dále jen fyzické osoby).

Vyhláška je závazná pro všechny původce odpadu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání),kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají systému nakládání s komunálním odpadem na území obce.

Každá fyzická osoby i původce odpadu může s odpadem nakládat pouze způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech, zvláštními právními předpisy a touto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 2.

Základní pojmy:

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech 1)

Nebezpečný odpad (dále jen NO) je odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím přepisu k zákonu o odpadech 2) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností u právnických v příloze č. 2 zákona o odpadech.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnostech fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce , se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném: obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

Článek 3.

Sběrné nádoby a kontejnery sloužící k odkládání komunálního odpadu jsou určeny pouze pro fyzické osoby a původce využívající na základě smlouvy s obcí systému nakládání s komunálním odpadem. Do sběrných nádob a kontejnerů nesmí být odkládán odpad, mající původ v podnikatelské činnosti ostatních původců, kteří nemají s obcí uzavřenou písemnou smlouvu.

Článek 4.

Shromažďování a třídění komunálního odpadu:

1.      Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat a odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a dalšími právními předpisy včetně této vyhlášky.

2.      Komunální odpad, pokud jej nelze nezávazně likvidovat přímo fyzickou osobou, např. kompostováním, se ukládá pouze na místě určeném k trvalému uložení odpadů a nebo je oprávněnou osobou využívat, upravován nebo jinak zneškodňovat.

3.      Fyzické osoby jsou proto povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo k zneškodnění podle ustanovení této vyhlášky, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo zneškodnily v souladu se zákonem, a zvláštními předpisy.

4.      Komunální odpad v obci se třídí na sklo, umělé hmoty, železo a odpad s nebezpečnými vlastnostmi.

5.      Vytříděný komunální odpad – sklo, umělé hmoty, se ukládá pouze do sběrných nádob k tomu určených a zřetelně označených ( např. barvu, nápisem a podobně), aby nedocházelo ke smísení vytříděného odpadu.

6.      Ostatní komunální odpad se ukládá do sběrných nádob – popelnic o obsahu 110 l tak, aby nádoby bylo možno uzavřít a obsah nevypadával.

7.      Vlastník ( uživatel, nájemce ) objektu, domu nebo bytu, pozemku a podobně, je povinen zabezpečit na své náklady potřebný počet sběrných nádob. Kontejnery na tříděný odpad zajišťuje obec.

8.      Není dovoleno:

a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby, kontejnery nebo mimo místa určená k dočasnému skladování odpadů.

b) do nádob na odpad tříděný ukládat jiné druhy odpadů než pro které jsou vyhrazeny.

c) ukládat do sběrných nádob zeminu, stavební suť, kamení, cihly, dřevní odpad, větve, listí, trávu, kovový odpad nebo odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti,(např. Žhavý popel apod. ).

Článek 5.

Svoz odpadů:

1.      Komunální odpad uložený ve sběrných nádobách o obsahu 110 l odváží oprávněná osoba, která má k této činnosti souhlas obce a to na základě smlouvy mezi obcí a touto osobou.

2.      Odvoz odpadu je prováděn každý týden v období od 1.11. do 30.4. a v období od 1.5. do 31.10. každých čtrnáct dní v určený den.

3.      Odvoz tříděného obsahu kontejnerů zajišťuje obecní úřad dle potřeby.

4.      Odvoz odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců.

Článek 6.

Stanoviště sběrných nádob:

1.      Sběrné nádoby jsou umístěny u nemovitostí na místě přístupném pro jejich naplňování i vyprazdňování, případně je vlastník připravuje v den odvozu na přístupný okraj vozovky.

2.      Stanoviště kontejnerů určuje obecní úřad.

3.      Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby neohrožovaly životní prostředí, nepoškozovaly vzhled obce a neobtěžovaly okolí.

Článek 7.

Nakládání s nebezpečnými a zvláštními druhy odpadů:

1.      Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odkládat do zvlášť k tomu určených sběrných nádob a to v době stanovené rozhodnutím zastupitelstva obce za úplatu. Jedná se zejména o barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty,odmašťovací přípravky, foto chemikálie, léky,pesticidy, včetně nádob s jejich zbytky,

- galvanické články elektrické suché i mokré,

- zářivky, elektrické spotřebiče a jiný elektrotechnický materiál apod.

- ostatní odpad s obsahem rtuti,

- zařízení s obsahem chlorofluoroúhlovodíku (ledničky),

- další neuvedené nebezpečné odpady.

Každý je povinen takové materiály skladovat doma tak, aby nemohly být odcizeny a nezhoršovaly životní prostředí. Obecní úřad po rozhodnutí zastupitelstva obce zajistí jednou za 3 měsíce sběrný den, na který občany včas prostřednictvím místního rozhlasu upozorní.

Ceny za uložení nebezpečných odpadů:

televizory 1ks/120,- Kč, přičemž občan zaplatí 60,- Kč

zářivky 1ks/ 10,- Kč, přičemž občan zaplatí 5,- Kč

autobaterie 1ks/ 10,- Kč, přičemž občan zaplatí 5,- Kč

ledničky 1ks/ 50,- Kč, přičemž občan zaplatí 25,- Kč

Polovinu ceny vždy platí občan sám a polovinu za něj platí obecní úřad.

2.      Tříděný stavební odpad lze odkládat pouze na místech určených ve stavebním povolení a na skládce interního materiálu v Křižanově nebo v Bernarticích po projednání na obecním úřadě. Na této skládce se dále ukládá zejména:

- zemina, vytěžená jalovina

- kamenivo, lomový či sbíraný kámen

- zbytky betonu, cihel, tašek a jiné hrubé či jemné keramiky, stavebních dílců, panelů, železobetonu, sádrové stavební hmoty, jemný stavební odpad apod.

-ostatní nekompostovatelný odpad, odpad z veřejných prostranství a ulic apod.

3.      Odděleným sběrem se sbírají následující druhy odpadů, které se odkládají:

a) do kontejnerů na bílé a barevné sklo, zejména sklo a zbytky skleněných předmětů apod.

b) do kontejnerů na plasty zejména drobné plastové předměty, plastové lahve a ostatní plasty

c) do provozoven sběrných surovin odevzdávat použitelný papír,oděvy, zbytky hadrů a jiných textilních materiálů. Nevhodný papírový odpad likvidovat v lokálním topení.

4.      Veškerý organický či kompostovatelný kuchyňský odpad (bioodpad) ukládá jeho původce na svůj kompost, příp. Na hnojiště ZOD Branice po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem ZOD, jako např. Nať z rostlin včetně měkkých kořenů, listí, trávu, slámu, seno a ostatní kompostovatelný odpad apod.

5.      Kovový odpad bude ukládán do prostoru LOMY, na místě k tomu určeném!

6.      Další nebezpečný stavební odpad, např. Směsný stavební odpad s příměsí nebezpečného odpadů azbestové stavební hmoty ,izolační hmoty s obsahem azbestu apod. Se ukládá na zabezpečené skládky ( Milevsko – Jenišovice), asfalty s příměsí dehtu na zabezpečené skládce v lomu Kožlí, provozovaném a.s. STRABAG Bohemia.

7.      Podle této vyhlášky nelze nakládat s těly uhynulých zvířat, neboť nejsou odpadem ve smyslu zákona. Jejich likvidace se provádí podle zvláštního zákona.

8.      Na opotřebený olej a mazadla obec nemá prostory na jejich uložení, proto odpadové oleje nebudou skladovány v obci. Doporučujeme oleje vyměňovat v servisu.

Článek 8.

Oprávněné osoby:

1.      V podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpade ne území obce je oprávněná pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v této oblasti, která požádala obec o souhlas, splňuje obcí stanovené podmínky a příslušný souhlas obce obdržela.

2.      Oprávněná osoba je povinna:

a) podle dohody s obcí zabezpečit, pokud tak nečiní obec svými orgány, rozmístění sběrných nádob – kontejnerů, nádob na tříděný odpad a v dohodnutém termínu provést jejich odvoz.

b) zabezpečit vyprazdňování sběrných nádob o obsahu 110 l a odvoz odpadu v dohodnutých časových intervalech a termínech tak, aby nedocházelo k poškození či ohrožování životního prostředí, škodám na majetku a k úrazům.

c) upozornit vlastníka, jestliže sběrná nádoba obsahuje odpady, které podle ustanovení této vyhlášky do ní nepatří a vyzvat ke sjednání nápravy.

d) v případě poruchy sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky provést náhradní odvoz nejpozději v příštích dvou dnech.

e) neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství k němuž došlo při výkonu jeho činnosti.

Článek 9.

Úhrada:

1.      Fyzické osoby jsou povinny platit obci úhradu za svoz tříděného a zneškodňování komunálního odpadu.

2.      Výši úhrady stanoví obec obecně závaznou vyhláškou v souladu s cenovými předpisy.

Článek 10.

Použití vyhlášky na jiné subjekty:

1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti nebo podnikání vzniká pouze komunální odpad, mohou uzavřít s obcí písemnou dohodu, že budou za sjednanou cenu vyžívat k likvidaci odpadu systém stanovený touto vyhláškou.

Článek 11.

Sankce:

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle závazných právních předpisů.

Článek 12.

Výkon státní správy:

Státní správu vykonává Obecní úřad Branice.

Článek 13.

Zrušovací ustanovení:

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Branice o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, ze dne 23.ledna 1998 .

Článek 14.

Účinnost:

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. června 2004 .

 

…............................................................... …..................................................................

Starosta Jan Kálal                                           Místostarosta František Brož

 

V Branicích, dne 3.6.2004